Angielska gramatyka: MUST VS. HAVE TO

Angielska gramatyka: MUST VS.
HAVE TO

Autor: Grammar Teacher

Zarówno must, jak i have to wyrażają konieczność (necessity) lub obowiązek (obligation). 

Must, have to i have got to

Wszystkie trzy wyrażenia stosujemy aby wyrazić konieczność lub obowiązek. Jednak są między nimi różnice. Kiedy używamy have to i have got to w pierwszej osobie, oznacza to, że obowiązek jest nam narzucony przez kogoś lub coś (przez szefa, rodziców, prawo etc.), nie przez nas samych. Z kolei must używane w pierwszej osobie oznacza, że to mówca czuje potrzebę lub konieczność zrobienia czegoś

 • I must clean the house before mum gets back. I want her to find it all neat and tidy. (to moja osobista potrzeba i wola)
 • Sorry, I can't come out now. I have to tidy up my room before I'm allowed out. (to polecenie moich rodziców, więc nie mam wyboru)

Have got to używamy raczej w sytuacjach nieformalnych. Have to jest oficjalną, bardziej formalną formą. 

Have to i have got to można używać wymiennie jeśli kontekst na to pozwala i w przypadku pojedynczych czynności:

 • I have to/have got to check the oil level in the car.

Natomiast kiedy mówimy o powtarzających się obowiązkach, zazwyczaj używamy have to:

 • I often have to get up at 5. – Często muszę wstawać o 5. 
 • I always have to finish the reports by the end of the month. – Zawsze muszę skończyć raporty do końca miesiąca. 

W przypadku innych osób (you, he, she, it, we, they) must jest “silniejsze” niż have to i sugeruje nacisk lub pilność:

 • You must call Jane at once. It's urgent. – Musisz natychmiast zadzwonić do Jane. To pilne. 
 • They must do something about it. – Muszą coś z tym zrobić. 

Przeczytaj wierszyk o farmerach i ich obowiązkach ;)

Just a Farmer

"Just a Farmer", you said
And I laughed 'cause I knew
All the things that farmers
Must be able to do

They must study the land
Then watch the sky
And figure just when
Is the right time and why

To sow and to plant
To buy and to sell
To go to the market
With cattle and well

You know the books
That farmers must keep
To pay all those taxes
And be able to sleep

And you know the fixing
That farmers must do
When machines like mad monsters
Blow a gasket or two

I guess when God needed
Folks to care for His earth
He chose "just farmers"
'Cause He knew their true worth

Must używamy także w przypadku nalegania, na przykład: 

 • You really must come and see us some time. – Naprawdę musisz kiedyś przyjechać i się z nami spotkać. 

Oraz w przypadku rad wynikających z troski, na przykład:

 • You really must take a holiday this year. – Naprawdę musisz wziąć urlop w tym roku.

Must występuje też w publicznych zawiadomieniach, regulaminach etc.:

 • Guests must sign in at the desk. – Goście muszą zameldować/wpisać się w recepcji. 
 • Candidates must choose five questions. – Kandydaci muszą wybrać pięć pytań. 

Z określeniami częstotliwości takimi jak always, often, sometimes, never etc., zazwyczaj używamy have to:

 • I usually have to work on Saturdays so I hardly ever go away for the weekend. – Zazwyczaj muszę pracować w soboty, więc prawie nigdy nie wyjeżdżam na weekend. 
 • They sometimes have to stay at school longer. – Czasami muszą zostawać w szkole dłużej. 

ODMIANA

Must i have got to nie mają przyszłych i przeszłych form. Używamy ich tylko w podstawowej formie w czasie teraźniejszym. 

Have to jako jedyne z nich się odmienia. 

Form

Present

Past

Future

I

You

We

They

have to

do it

I

You

We

They

She

He

It

had to

do it

I

You

We

They

She

He

It

will have to

do it

She

He

It

has to

 

Na przykład:

 • We had to leave the party early. Tom was obviously unwell. – Musieliśmy wyjść z imprezy wcześniej. Tom ewidentnie czuł się źle. 
 • She looked so sad. I had to talk to her and explain everything. – Wyglądała na taką smutną. Musiałem_am z nią porozmawiać i wszystko wyjaśnić.
 • I'll have to speak to him. – Będę musiał_a z nim porozmawiać.
 • The house doesn’t look good. They will have to renovate it eventually. – Dom nie wygląda dobrze. Będą musieli go w końcu odnowić. 

PYTANIA

Dużo częściej spotyka się pytania z have to niż z must, szczególnie jeśli konieczność jest narzucona przez kogoś lub coś innego.

W czasie teraźniejszym:

Do/Does + podmiot + have to + czasownik 

 • Do you have to go to school today? – Musisz iść dziś do szkoły?
 • Does she have to practice at home? – Czy ona musi ćwiczyć w domu?

W czasie przeszłym:

Did + podmiot + have to + czasownik

 • Did you have to sing in front of them? – Musiałeś_aś śpiewać przed nimi?
 • Did he have to write to the administration? – Musiał napisać do administracji?

Pytania z must są rzadko spotykane, ale możliwe:

Must + podmiot + czasownik

 • Must you leave right now? Won't you stay a little longer? – Musisz już iść? Nie zostaniesz trochę dłużej?
 • Must I go to school today? – Muszę iść dziś do szkoły?

ZDANIE PRZECZĄCE

Różnice w użyciu must i have to w zdaniach twierdzących w zasadzie nie są takie duże. Jednak w przeczeniach jest inaczej. 

Używamy mustn't w przypadku zakazów:

 • We mustn't talk about it. It's confidential. – Nie możemy o tym rozmawiać. To poufne. 
 • I mustn't eat chocolate. My doctor forbids it. – Nie mogę jeść czekolady. Mój lekarz tego zabrania. 
 • You mustn't phone me at work. We aren't allowed personal calls. – Nie możesz dzwonić do mnie kiedy jestem w pracy. Nie możemy prowadzić prywatnych rozmów. 

Z kolei don't have to używamy aby powiedzieć, że nie ma jakiegoś obowiązku lub konieczności:

 • We don't have to get there on time. The boss is away today. – Nie musimy być tam na czas. Szefa dziś nie ma. 
 • You don't have to come if you don't want to. – Nie musisz przychodzić jeśli nie chcesz. 
 • I don’t have to do this today. I have a day-off tomorrow. – Nie muszę tego dziś robić. Jutro mam wolne. 

 

 

Tutaj przećwiczysz materiał: