Used to, be used to, get used to, would: jaka jest między nimi różnica?

Used to, be used to, get used to, would: jaka jest między
nimi różnica?

Autor: Tatiana Kharchuk

Used to, be used to, get used to, would, które wybrać?

Spójrzmy najpierw na kilka przykładów ich użycia:

Lily used to live in the countryside.
Every summer she would walk barefoot along the river in her neighborhood.
A few years later her family moved to the city.
Lily has been getting used to it for a long time.
And now she is used to living in a busy and active city.

 

USED TO

Used to to konstrukcja, które używamy do mówienia o przeszłych nawykach, zwyczajach czy stanach, które już się zmieniły. 

Tworzymy ją tak: subject + used to + base verb

 • He used to live in Barcelona. – Kiedyś mieszkał w Barcelonie. (stan)
 • She used to travel abroad every summer before the pandemic. – Przed pandemią w każde lato wyjeżdżała za granicę. (dawny nawyk)

Used to może być użyte jako:

 • Zdanie twierdzące – subject + used to + base verb
  They used to run every day. – Kiedyś codziennie biegali. (mieli to w zwyczaju)

 • Zdanie przeczące – subject + didn’t + use to + base verb (zauważ, że tutaj mamy use, nie used)
  I didn’t use to run every day. – Kiedyś nie biegałam codziennie. (nie miałam tego w zwyczaju)

 • Pytanie – Did + subject + use to + base verb
  Did you use to run every day? – Czy kiedyś biegałeś codziennie? (czy miałeś to w zwyczaju?)

Kiedy mówimy o przeszłych nawykach – ale nie o stanie – możemy również użyć would + base verb.

 • When we lived in Italy, we would hang out in the yard every evening. – Kiedy mieszkaliśmy we Włoszech, każdego wieczoru spędzaliśmy czas na podwórku.
 • I would watch Disney films every Sunday. – Oglądałem filmy Disneya co niedzielę. (to był mój nawyk)

 

BE USED TO

Używając konstrukcji be used to, mówimy, że jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, więc nie jest to dla nas nowe lub dziwne. 

Tworzymy ją tak: subject + be + used to + gerund, noun or pronoun

W przeciwieństwie do used to, konstrukcja be used to może być używana w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym, zmieniając formę czasownika “to be”.

 • She doesn’t think Anna is strange. She is used to her. – Nie sądzi, że Anna jest dziwna. Przyzwyczaiła się do niej. 
 • Look, the bird is frightened. It is not used to large crowds. – Spójrz, ten ptak jest przestraszony. Nie jest przyzwyczajony do tłumów. 
 • After months of attending this class, they were used to getting up at sunrise. – Po miesiącach chodzenia na te zajęcia, byli przyzwyczajeni do wstawania o świcie. 

 

GET USED TO 

Ta konstrukcja jest podobna w znaczeniu do “be used to”, więc też możemy używać jej w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Różnica polega na tym, że w wypadku “get used to” podkreślamy proces przyzwyczajania się do czegoś. 

Tworzymy ją tak: subject + get + used to + gerund, noun or pronoun

 • She can quickly get used to any changes. – Potrafi szybko przyzwyczaić się do wszelkich zmian.
 • We finally got used to skiing. – W końcu przyzwyczailiśmy się do jazdy na nartach.
 • After a month of training, Kyle is getting used to the early hours. – Po miesiącu treningów Kyle zaczyna się przyzwyczajać do wczesnych godzin. 
 • I hated this haircut at first. But I got used to it. I like it now! – Na początku nienawidziłam tej fryzury, ale przyzwyczaiłam się do niej. Teraz mi się podoba!
 • The baby will not get used to the new sitter. I think she misses her dad. – Dziecko nie przyzwyczai się do nowej opiekunki. Chyba tęskni za tatą. 

 

 

Ważne: Used to używamy z pierwszą formą czasownika (czasownik w bezokoliczniku). Be/get used to nie używamy z bezokolicznikiem (infinitive), tylko z rzeczownikiem (noun) lub rzeczownikiem odczasownikowym (gerund).

Przykłady błędnego użycia:

INCORRECT: I used to riding a bike.
CORRECT: I used to ride a bike. 

INCORRECT: She will get used to live in a big city.
CORRECT: She will get used to living in a big city. 

INCORRECT: They are used to sleep in the noise.
CORRECT: They are used to sleeping in the noise. 

I jeszcze kilka cytatów na wzmocnienie wiedzy:

 • Don't make things too complicated. Try to relax, enjoy every moment, get used to everything. (Angelique Kerber)

 • Fitness is not about being better than someone else... It's about being better than you used to be. (Khloe Kardashian)

 • I'm still getting used to changing earrings. It still feels really weird to be pushing bits of metal through holes in my earlobes that weren't there a few weeks back. (Mischa Barton)