Ogólne warunki umowy

Niniejsze  Ogólne warunki umowy (zwane dalej "Umową")  skierowane są do pełnoletnich osób fizycznych (zwanych dalej Zamawiającym). Umowa stanowi oficjalną ofertę „PROJECT 12” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem: Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, zarejestrowaną  przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000795875, posiadającej NIP 5170400764, REGON 383893870, (zwana dalej Usługodawcą).

1. Postanowienia ogólne

1.1. Każda ze Stron Umowy gwarantuje drugiej Stronie, iż posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych oraz prawa i uprawnienia upoważniające do zawarcia Umowy i jej realizacji.

1.2. Aktualna wersja Umowy  jest dostępna na stronie internetowej Usługodawcy https://my.project12.pl/auth. Zamawiający usługi jest zobowiązany do zapoznania się z jej treścią przed jej zaakceptowaniem 

1.3. Do zawarcia Umowy o świadczenie usługi nauki języka angielskiego dochodzi po dokonaniu przez Zamawiającego czynności określonych w punkcie 1.4 Umowy.

1.4. W celu zawarcia Umowy Zamawiający wykonuje następujące czynności:

1.4.1. Zapoznaje się z treścią Umowy udostępnionej mu na stronie internetowej Usługodawcy https://my.project12.pl/auth;

1.4.2. Zapoznaje się z warunkami w zakresie nauczania, które oferuje Usługodawca;

1.4.3. Wypełnia formularz rejestracyjny i akceptuje warunki Umowy;

1.4.4. Dokonuje opłaty za usługi wg cennika wybranego kursu, o którym mowa w punkcie 6 niniejszej Umowy na numer rachunku bankowego „PROJECT 12” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Definicje terminów używanych w Umowie:

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:

Zamawiającym usługi edukacyjne,  należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zapoznała się z warunkami niniejszej Umowy oraz zaakceptowała je lub osobę, która sama jest Odbiorcą usług edukacyjnych,  rodzicem lub przedstawicielem ustawowym Odbiorcy usług, na rzecz którego będą świadczone wybrane przez niego usługi edukacyjne.

Usługodawcy usług edukacyjnych – należy przez to rozumieć „PROJECT 12” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce w mieście Rzeszów.

Odbiorca usług edukacyjnych – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, na rzecz których Usługodawca świadczy usługi edukacyjne w zakresu edukacji języków obcych.

Strona i Strony Umowy – należy przez to rozumieć Zamawiającego usługi edukacyjne oraz Usługodawcę łącznie i każdego z nich z osobna.

Umowa – należy przez to rozumieć umowę uczestnictwa w kursie językowym w formie elektronicznej, dostępną na koncie ucznia na stronie https://my.project12.pl/auth.

Cenniku o świadczenie usługi nauki języka angielskiego – należy przez to rozumieć cennik kursów językowych oferowany w danym semestrze i roku, dostępny na stronie https://project12.pl/#mainModal oraz u administratorów Szkoły “PROJECT 12”.

 3. Przedmiot Umowy 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest nauczanie języka angielskiego oraz świadczenie usług wspomagających edukację związanych z podwyższeniem stopnia znajomości języka angielskiego w trybie i na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

 4. Opis świadczonych usług

4.1. Zgodnie z niniejszą Umową,  Usługodawca świadczy Zamawiającemu następujące usługi: zajęcia grupowe z języka angielskiego zgodnie z programem kursu opracowanym przez Szkołę „PROJECT 12” oraz dostęp do platformy edukacyjnej “12 TRACKS” w trakcie trwania semestru.

4.2. Zamawiający wybiera plan zajęć i pakiet edukacyjny oraz uczestniczy w zajęciach zgodnie z proponowanym planem zajęć.

4.3. Wybór wersji planu zajęć lub jego zmiana są dostępne na stronie internetowej Usługodawcy https://project12.pl/#mainModal. Wybór kursu jest potwierdzany poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Odbiorcy usług lub jego przedstawicieli, który został podany podczas autoryzacji do systemu.

4.4. Czas trwania programu i innych usług:

4.4.1. Rozpoczęcie nauki − pierwsza lekcja, która odbywa się zgodnie z wybranym planem zajęć lub data dołączenia do grup, które już rozpoczęły naukę; Zakończenie nauki − ostatnia lekcja, która odbywa się zgodnie z planem zajęć grup.

4.4.2. Całkowity czas trwania jednego kursu (stepu) wynosi 12 tygodni. Liczba zajęć - 48.

4.4.3. Usługa jest świadczona w następującym trybie: 24 zajęcia grupowe (w sali "zdalnej" online po 90 min.), 24 zajęcia samodzielnie za pośrednictwem platformy edukacyjnej „12 Tracks”.

4.5. Kurs odbywać się będzie zdalnie.

4.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udzielania oraz przechowywania informacji o archiwalnych i/lub trwających promocjach, cenach specjalnych, zniżkach oraz akcjach specjalnych organizowanych przez Usługodawcę poprzez stronę internetową, profile na mediach społecznościowych oraz administratorów Szkoły. Pełen zakres warunków oraz regulaminy ww. dostępne są u administratorów Szkoły.

4.7 Zmiana poziomu kursu na wyższy/niższy po rozpoczęciu zajęć możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie w uzgodnieniu z upoważnionymi przedstawicielami Szkoły oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii lektora.

 5. Prawa i obowiązki Stron

5.1. Obowiązki Usługodawcy:

5.1.1. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzenia nauczania języka angielskiego oraz do świadczenia usług edukacyjnych związanych z podwyższeniem stopnia znajomości języka angielskiego na wysokim poziomie jakości, w pełnym zakresie oraz w trybie i na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

 5.2. Prawa Usługodawcy:

5.2.1. Usługodawca ma prawo nie zakwalifikować Odbiorcy usług do następnego poziomu kursu językowego w przypadku, gdy poziom jego wiedzy nie spełnia wymagań Programu nauczania.

5.2.2. Odbiorca usługi uczestniczy w zajęciach grupy odpowiadającej jego poziomowi znajomości języka. 

5.2.3. W przypadku istotnej zmiany okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w momencie zawarcia umowy, umowa może zostać zmieniona lub rozwiązana za porozumieniem stron. Do istotnych okoliczności zalicza się działania mające na celu naruszenie społecznie akceptowanych norm zachowania się, agresywne zachowanie w stosunku do pracowników firmy „PROJECT 12” Sp. z o.o. oraz innych klientów lub bezprawne przywłaszczenie mienia firmy „PROJECT 12” Sp. z o.o. przez Odbiorcę Usług.

5.3. Obowiązki Odbiorcy usług lub Zamawiającego:

5.3.1. Wnoszenie opłat za świadczone usługi terminowo i w całości.

5.3.2. Na Zamawiającym ciąży pełna odpowiedzialność za wniesienie prawidłowej kwoty opłaty za Usługi z zastosowaniem się do cennika dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy oraz u administracji Szkoły z zastrzeżeniem ewentualnych warunków akcji promocyjnych oraz specjalnych.

5.3.3. Przestrzeganie zasad kultury osobistej podczas korzystania z usług.

5.4. Prawa Odbiorcy usług i Zamawiającego:

5.4.1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do internetowej platformy edukacyjnej „My Project 12” oraz prawo dostępu do elektronicznej wersji podręcznika i materiałów edukacyjnych w ciągu trwania opłaconego semestru. Dostęp do platformy oraz materiałów na danym poziomie zamyka się 3 tygodnie od daty zakończenia danego poziomu (widoczną na koncie użytkownika). Dane logowania pozostają aktywne.

5.4.2. Odbiorca usług ma prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach (kluby konwersacyjne i tematyczne) pod warunkiem wcześniejszej rejestracji i wykupienia pakietu dodatkowych zajęć.

5.4.3. Odbiorca usług ma prawo do skorzystania z 3 bezpłatnych konsultacji indywidualnych z lektorem w ciągu całego semestru (czas trwania - 25 minut każda).

5.4.4. Jeśli Odbiorca usług nie pojawił się na konsultacji w uzgodnionym terminie i nie anulował rejestracji (z wyprzedzeniem 6 godzin przed lekcją), uważa się, iż Odbiorca usług skorzystał z konsultacji.

5.4.5. Odbiorca usług ma prawo zmieniać plan zajęć pod warunkiem wcześniejszej rejestracji w systemie „My Project 12”.

5.4.6. Odbiorca usług ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia (za moment zawarcia umowy uznaje się wniesienie opłaty bądź części opłaty (raty)  za semestr). Świadczenie usług rozpoczyna się od 15 dnia po wniesieniu opłaty. W razie wyrażenia chęci o rozpoczęciu kursu od razu po zawarciu umowy (za moment wyrażenia takiej chęci uznaje się zaakceptowanie niniejszej Umowy) , Odbiorca usług oświadcza, że zobowiązuje się wnieść opłatę za odbyte zajęcia.

6. Warunki płatności

6.1. Zamawiający usługi wnosi opłatę za usługi oraz przesyła na adres e-mail [email protected] potwierdzenie wykonania przelewu w ciągu 48 godzin po zapoznaniu się z lekcjami próbnymi lub do terminu najbliższych zajęć grupowych według wybranego planu.

6.2. Całkowity koszt usług jest ustalany indywidualnie i zależy od wybranego pakietu edukacyjnego, daty dołączenia do kursu, przyznawanych zniżek oraz innych czynników.

6.2.1. W całkowity koszt usług jest włączona opłata za weryfikację poziomu znajomości języka angielskiego oraz rejestrację w wysokości 50 zł, ta kwota nie podlega zwrotowi w razie odstąpienia od umowy, usługę uważa się za zrealizowną.

6.3. Umowa wchodzi w życie z chwilą wniesienia opłaty bądź części opłaty (raty) za semestr, wysokość której zależy od czynników wymienionych w pkt 6.2.

6.3.1. Otrzymanie dostępu oraz zapoznanie się z lekcjami próbnymi nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

6.4. Zamawiający może rozłożyć płatność na raty. Łączna kwota oraz kwoty płatności ratalnej za pełny kurs dostępne są na stronie Usługodawcy oraz w administracji Szkoły. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyliczenia indywidualnej stawki do zapłaty dla Zamawiającego, w zależności od obowiązujących zniżek, daty dołączenia do zajęć dydaktycznych, nadpłaty zależnej od liczby rat (lub jej braku ze względu na obowiązujące promocje) oraz innych czynników, na podstawie tabeli płatności Usługodawcy.

6.4.1. Płatność nie może być rozłożona na raty,  jeśli Zamawiający wykorzystuje do opłaty wcześniej zawieszone środki.

6.4.2. Na Zamawiającym ciąży pełna odpowiedzialność za dopilnowanie terminu spłaty rat oraz wysłania potwierdzenia wykonania przelewu na adres e-mail Usługodawcy udostępniony na stronie Usługodawcy. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie, dostęp do pełnych funkcji konta użytkownika zostaje zablokowany do czasu uregulowania płatności.

6.5.  Koszt materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej wliczony jest w cenę Usługi.

6.6. Papierowe podręczniki wraz z przesyłką do Paczkomatu na terenie Polski są wliczone w cenę Usługi (z wyłączeniem cen promocyjnych, które nie zawierają ceny książek papierowych). Usługodawca zobowiązuje się do nadania paczki z książkami papierowymi w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego dowodu wpłaty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki do Zamawiającego spowodowanej błędnym wypełnieniem formularza zamówienia podręczników papierowych lub innych czynników niezależnych od Usługodawcy. 

6.7. Opłatę za usługi uważa się za dokonaną po otrzymaniu od Zamawiającego dokumentu  potwierdzającego płatność lub po okazaniu powyższego dokumentu.

6.8. W przypadku gdy Odbiorca usług opuszcza zajęcia lub nie ma możliwości uczestniczenia w nich w przyszłości, opłata za opuszczone zajęcia nie jest zwracana. Zamawiający ma prawo przekazać zakupiony kurs innej wskazanej przez siebie osobie pod warunkiem zakwalifikowania osoby do grupy, w której jest wolne miejsce.

6.9. Zamawiający ma prawo do zawieszenia środków na pozostałe zajęcia na czas 6 miesięcy od momentu wpłynięcia wypełnionego i podpisanego wniosku do administracji Szkoły lub do rozwiązania umowy z 3 tygodniowym terminem wypowiedzenia, (co odpowiada sześciu zajęciom grupowym). Kwota zawieszenia wyliczana jest przez administrację Szkoły zgodnie z cennikiem.

6.9.1.  W przypadku rozwiązania umowy: za moment przerwania kursu uznaje się moment wpłynięcia wniosku w formie pisemnej z dodanym 3 tygodniowym czasem wypowiedzenia. Po tym czasie Zamawiający traci dostęp do platformy “My Project 12” łącznie z interaktywnym podręcznikiem online. Na Zamawiającym ciąży obowiązek zapłaty za wykorzystaną część kursu za podstawową cenę bez rabatów. Nie przyjmuje się zwrotów oraz nie zwraca się kosztów zakupu dodatkowych materiałów dydaktycznych. Zwrot pozostałych środków na konto Zamawiającego odbędzie się w terminie do 14 dni roboczych. Łączna kwota zwracanych środków obliczana jest przez administratora Szkoły zgodnie z cennikiem.

6.9.2  W przypadku zawieszenia środków: za moment przerwania kursu uznaje się moment wpłynięcia wniosku w formie pisemnej. Zawieszone środki Zamawiający może wykorzystać jako zniżkę od ceny za kurs, która obowiązuje w momencie powrotu Zamawiającego do zajęć, zgodnie z cennikiem na stronie Usługodawcy oraz u administratorów Szkoły. Dopuszcza się przekazanie osobie trzeciej zawieszonych środków przez Zamawiającego, do wykorzystania w formie opisanej w Warunkach Umowy, po uprzednim powiadomieniu Usługodawcy. Zawieszone środki nie ulegają wymianie na środki pieniężne w żadnej formie. Na Zamawiającym ciąży pełna odpowiedzialność za dopilnowanie terminu upływu zawieszonych środków.

6.9.3 Zawieszenie środków przysługuje jedynie dla nowych środków wpłaconych przez Zamawiającego w całości za dany semestr, ponowne zawieszenie odwieszonych środków nie jest możliwe. W przypadku wykorzystania przy opłacie za Usługę zawieszonych wcześniej środków, Zamawiającemu nie przysługuje rozłożenie pozostałej kwoty na płatności ratalne.

7. Odpowiedzialność Stron

7.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Strony ponoszą odpowiedzialność z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszej Umowie.

7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niekompletne dane podane przez Zamawiającego.

7.3. Zamawiający jest zobowiązany podać prawidłowe dane podczas rejestracji.

7.4. Usługodawca zwalnia się od odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, jeżeli niewykonanie było wynikiem okoliczności siły wyższej, takich jak: klęski żywiołowe, pożary, powodzie, strajki, inne okoliczności, jeśli miały one wpływ na realizację przez Strony niniejszej Umowy. Pod pojęciem okoliczności siły wyższej należy rozumieć okoliczności, które powstały w okresie obowiązywania niniejszej Umowy w wyniku nieprzewidzianych przez Strony i nieuniknionych wydarzeń. W takich przypadkach termin wykonania przez Strony zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy zostanie przedłużony o okres trwania takich okoliczności i usunięcia ich skutków.

7.5. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (choroba lektora lub inne zdarzenia losowe) Wykonawca ma prawo odwołać zajęcia, informując o tym Odbiorcę. W przypadku nieobecności lektora lub braku możliwości zastąpienia go, stracona lekcja może być odrobiona z inną grupą.

 8. Prawa własności intelektualnej

8.1. Biorąc pod uwagę postanowienia niniejszej Umowy, Kodeksu Cywilnego oraz Ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Strony uzgodniły co następuje:

- wszystkie materiały edukacyjne wykorzystywane do celów niniejszej Umowy są chronione prawem autorskim;

- wszelkie przedmioty własności intelektualnej udostępnione przez Wykonawcę podczas realizacji niniejszej Umowy, wszelkie wyłączne prawa własności intelektualnej inne przedmioty własności intelektualnej (prawa autorskiego) od momentu utworzenia takiego przedmiotu w całości stanowią własność Usługodawcy.

8.2. Zamawiający ma prawo do korzystania z materiałów wyłącznie do celów związanych z realizacją niniejszej Umowy.  W takim przypadku prawa własności intelektualnej do materiałów edukacyjnych pozostają po stronie Wykonawcy. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako przeniesienie przez Usługodawcę jakichkolwiek praw własności intelektualnej do materiałów edukacyjnych i/lub zgoda na wykorzystanie takich materiałów edukacyjnych do celów innych niż określone w Umowie.

9. Rozstrzyganie sporów

9.1. W przypadku powstania sporów na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony dołożą wszelkich starań w celu ich rozstrzygnięcia w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, będzie on rozstrzygany przez sąd właściwej jurysdykcji zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.

10. Okres obowiązywania Umowy i procedura wypowiedzenia Umowy

10.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania i obowiązuje do momentu wykonania zobowiązań w niej określonych.

10.2. Uznaje się, że Umowa została zawarta przez Strony z chwilą wniesienia opłaty bądź części opłaty (raty) za semestr, wysokość której zależy od czynników wymienionych w pkt 6.2.

10.2.1. Umowa dobiega końca wraz z dniem zakończenia kursu Zamawiającego, którego data dostępna jest na koncie użytkownika Zamawiającego oraz u administracji Szkoły.

10.3. Niniejsza Umowa może być rozwiązana przed terminem w przypadku:

- niewykonania przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym w przypadku naruszenia terminów płatności;

- odmowy otrzymania usługi przez Zamawiającego.

W przypadku rozwiązania Umowy z ww. powodów, płatności dokonane przez Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy nie będą zwracane.

 11. Postanowienia końcowe

11.1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

11.2. Usługodawca może angażować osoby trzecie do wykonania jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

11.3. W przypadku, gdy Zamawiający nie złożył sprzeciwu w formie pisemnej, Usługodawca zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć i nagrań wideo z prowadzonych zajęć i rozrywek edukacyjnych z udziałem Odbiorcy usług oraz wykorzystania zgromadzonego materiału w reklamie, sieciach społecznościowych i na swojej stronie internetowej w zakresie nienaruszającym obowiązujących przepisów prawa i ogólnie przyjętych norm społecznych.

11.4. Usługodawca usług edukacyjnych ma prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszej Umowy poprzez umieszczenie zmienionej wersji na swojej stronie internetowej z obowiązkowym powiadomieniem Zamawiającego o tym,  jeżeli w momencie wprowadzenia tych zmian i uzupełnień pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą już jest zawarta Umowa.

11.5. Wszelkie załączniki, zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

11.6. Zamawiający usług edukacyjnych w momencie podpisania niniejszej umowy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym na gromadzenie, przechowywanie, systematyzację, modyfikację, usunięcie, użycie, rozpowszechnianie, depersonalizację, blokowanie) oraz zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych słuchaczy (kursantów).

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Ze względu na zmiany w przepisach, musimy Cię poprosić o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanej popularnie, jako „RODO”)

1.) Zgadzam się i akceptuję fakt, że administratorem moich danych osobowych jest: „PROJECT 12” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem: Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, Polska

2.) Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym (imię, nazwisko, numer telefonu, adres email)  przez „PROJECT 12” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem: Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, Polska 

3.) Wyrażam zgodę na przesyłanie przez „PROJECT 12” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem: Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, Polska informacji handlowej (oferty) za pomocą środków komunikacji telefonicznej oraz elektronicznej (w formie wiadomości e-mail) na mój adres email lub podany numer telefonu, którego jestem użytkownikiem.

4.) Oprócz w/w wymienionych danych możemy również przy zawieraniu umowy poprosić o podanie adresu zamieszkania osoby podejmującej kurs, celem wystawienia faktury. Przekazanie takich danych regulują również: ustawa o rachunkowości i ustawy o charakterze podatkowym.

5.) Dane podaję dobrowolnie.

6.) Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, którą osobiście wyrażam.

7.) Zgadzam się, że odbiorcami moich danych są: w/w administrator danych, podmiot zajmujący się obsługą informatyczną administratora danych, zatrudnieni przez administratora danych pracownicy administracji, posiadający upoważnienie do przetwarzania danych.

8.) Zostałam/Zostałem poinformowana/y o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie w formie wiadomości wysłanej na adres [email protected].

9.) Zgadzam się na to, aby moje dane osobowe były przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

10.) Zostałam/Zostałem poinformowana/y o prawie żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.) Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych osobowych mogę skontaktować się z administratorem danych: „PROJECT 12” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem: Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, Polska

12.) Zostałem poinformowany o prawie: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie na wyraźne moje wskazanie drogą elektroniczną lub pisemnie.

13.) W przypadku nie wyrażenia zgody na publikację zdjęć z zajęć, konkursów lub imprez organizowanych przez Szkołę na stronie internetowej oraz w profilach społecznościowych Szkoły, zobowiązuję się poinformować o tym Szkołę poprzez złożenie pisemnego wniosku w wersji elektronicznej do administracji Szkoły.